TULAJDONSZERZÉSI JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI

Mely esetek nem minősülnek a használat átengedésének? Mely célokból hasznosítható a föld más célra?

A tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.

Nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél

 • a föld használatát
 • földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
 • a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet

javára engedi át;

 • társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
 • vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére.

A föld más célra hasznosítható a következő célokból:

 • talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása;
 • öntözéshez szükséges létesítmény megvalósítása;
 • öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése;
 • tájgazdálkodási célú vízpótló csatorna és víztározó létesítése;
 • védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok ellátása;
 • mezőgazdasági termeléshez, erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület létesítése;
 • lakóépület létesítése;
 • a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kialakítása.

Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony

 1. időtartamát nem hosszabbítja meg, és
 2. megszűnését követő időre a törtvényben meghatározott kötelezettségeket vállalja.
 • A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (földhasználati díjtartozás).
 • A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 • A pályakezdő gazdálkodónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
 1. a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
 2. mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

 

Megosztás: