A FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A föld tulajdonjogának megszerzése korlátozott, szigorú szabályozások mellett szerezhető meg a föld tulajdonjoga.

Ki szerezheti meg a föld tulajdonjogát?

 • Természetes személy (magyar állampolgár!)
 • Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetàtanya kivételével nem szerezhetik meg a földek tulajdonjogát
 • Magyar Állam: mennyiségi korlátozás nélkül szerezheti meg
 • Települési önkormányzat: szociális földprogram megvalósítására, közfoglalkoztatás vagy településfejlesztési célok megvalósítása céljából szerezheti a föld tulajdonjogát
 • Egyházi jogi személy vétel jogcímén nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát
 • Jelzálog-hitelintézet: kivételesen megszerezheti, de a megszerzett ingatlanokat 1 éven belül nyilvános árverésen értékesítenie kell

Mi jellemző az ingatlan adásvételi szerződés alanyaira?

 • Eladó: Bárki lehet, akinek a tulajdonában föld van.
 • Vevő: Elsősorban földműves lehet

Kit nevezünk földművesnek?

A Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, amennyiben:

 • mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezik,
 • vagy aki legalább 3 éve folyamatosan mező-erdőgazdasági tevékenységet folytat saját nevében és saját kockázatára, és a kérelem benyújtását megelőző 5 évből legalább 3 évben árbevétele származott,
 • vagy földművesnek minősül és legalább 3 éve és minimum 25%-ban a tulajdonában álló, Mo-n bejegyzett mezőgazdasági termelőszövetkezetnek a tagja.

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról

Mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

A föld tulajdonjogának átruházásnak nem minősülő módon történő megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges.

„Zöld papír”:

A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik.

Csereszerződés

A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és

 • a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
 • a cserepartnerek
 • egyike helyben lakónak minősül, vagy
 • egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Ajándékozási szerződés

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Megosztás: